فست فود باما شعبه1( دورشهر):  37832223       فست فود باما شعبه2( میدان دستغیب):  32901220

     

 کافی شاپ بارون:    32931513                       دفترمرکزی: 37835637

holdingbama@gmail.com